Announcement

Announcement

Announcement

Share

ដោយមានការលួចយករូបភាពបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ផ្លាកសញ្ញា (Logo)​ របស់មន្ទីរពេទ្យ ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីប្រើប្រាស់់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសុខភាព តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ដោយពុំមានទទួលការអនុញ្ញាតិ ដូចជា Skmb, Shop, Jaleo, Hdhu-A និង Hahaf Fashion ក្រុមហ៊ុនសូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ផលិតផលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ

ពុំមែនជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទេ។​ ក្រុមហ៊ុន មន្ទីរពេទ្យ និងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ មិនធ្លាប់មានផ្តល់ព័ត៌មានទទួលស្គាល់គ្រឿងផ្សំ ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលខាងលើ ព្រមទាំងពុំមានការពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយផលិតផលខាងលើនោះឡើយ។