លោក ណាថាវ៉ាត់ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាល គ្រួសក្នុងតម្រងនោម ដែលបាញ់បំបែកដោយម៉ាសុីនទំនើប ESWL

លោក ណាថាវ៉ាត់ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាល គ្រួសក្នុងតម្រងនោម ដែលបាញ់បំបែកដោយម៉ាសុីនទំនើប ESWL

Share